Історія центру

Закарпатський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді

Історія існування Закарпатського обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді розпочалася у червні 1946 року із створення обласної дитячої технічної станції з відділами: технічна творчість і юних натуралістів-мічурінців. У липні 1952 року заклад реорганізується в обласну станцію юних техніків. Розширюється профільність гуртків. Працівники станції юних техніків продовжують роботу в школах області з розширення фізико-технічних гуртків, проводять консультації з учителями й учнями щодо методики і практики виготовлення різних технічних пристроїв, моделей, приладів. У 1989 році СЮТ реорганізовано в обласну станцію художньої і технічної творчості для дітей та юнацтва, а у березні 1992 року у зв’язку з реорганізацією утворено Закарпатський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді, директором якого було призначено Зомбора Володимира Юрійовича, який очолював цей заклад  до січня 2016 року. З серпня 2016 року директором центру було призначено Корсака Валерія Валерійовича.

За вагомий особистий внесок у розвиток позашкільної освіти Зомбор В.Ю. був нагороджений нагрудними знаками: «Відмінник освіти України», «Софія Русова», Подякою Кабінету Міністрів України та Почесним званням «Заслужений працівник народної освіти».

Понад 60 талановитих, творчих педагогів центру допомагають учнівській молоді реалізувати власний потенціал, розвивати здібності, розкривати таланти. Серед них: 9 педагогів, нагороджених нагрудним знаком «Відмінник освіти України», 1-  Заслужений журналіст України, 3 – педагоги, нагороджені нагрудним знаком «Софія Русова», 1 – Подякою Кабінету Міністрів України, 7 – Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України, 2 – Почесною грамотою НАН України, 1 – Почесною грамотою Закарпатської обласної ради, 1 – Почесною грамотою Закарпатської облдержадміністрації, 12 – Почесною грамотою департаменту освіти і науки облдержадміністрації, 1 педагог удостоєний відзнаки Президента України – ювілейної медалі «25 років Незалежності України».

fotocenter

Закарпатський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді – обласний позашкільний навчальний заклад, який дає дітям та юнацтву додаткову освіту, спрямовану на здобуття знань, умінь і навичок за інтересами, а також забезпечує потреби особистості у творчій самореалізації та змістовного дозвілля.

Центр надає дітям та учнівській молоді широкі можливості для задоволення їх інтересів, духовних запитів і потреб за таким напрямками: спортивно-технічні гуртки, гуртки початкового технічного моделювання, геометричного моделювання, фітодизайну; декоративно-прикладного мистецтва; науково-технічні, технологічні гуртки, предметно-технічні гуртки: хімії, інформатики, математики, психології, фізико-математичні, фізики, економіки, біології, правознавства, літератури, краєзнавства, астрономії, географії, іноземної мови, мистецтвознавства, історичного краєзнавства істориїї та ін.

Колектив обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді працює над такими завданнями:

стимулювання творчого самовдосконалення гуртківців;

– створення умов для здобуття додаткової освіти гуртківцями шляхом їх участі у науковому, спортивно-технічному видах діяльності;

– створення системи пошуку, розвитку, підтримки юних обдарованих талантів для формування творчої та наукової еліти у різних галузях суспільного життя;

– покращення якості проведення занять;

– надання практичної методичної допомоги педагогічним колективам СЮТ, РЦНТТУМ, іншим позашкільним установам у розвитку і вдосконаленню науково-технічної творчості у позаурочний час;

– продовження і покращення роботи з важковиховуваними дітьми;

– систематичне покращення матеріально-технічної бази обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді;

– на заняттях гуртків виховання в учнів патріотичних почуттів і поваги до державних символів;

– розвиток демократичних засад в роботі з дітьми, залучення їх до вивчення історії і техніки України, краєзнавчого матеріалу;

– формування в учнів культури праці, навичок раціонального ведення домашнього господарства, культури побуту, відповідальності за результати власної діяльності, комплексу особистісних якостей, потрібних людині як суб’єкту сучасного виробництва і культурного розвитку суспільства;

– виховання активної життєвої позиції, готовності до безперервної професійної освіти, конкурентної боротьби на ринку праці, потреби ініціативно включатися в систему нових економічних відносин, в підприємницьку діяльність;

– створення умов для реалізації особистісно-орієнтованого підходу до навчання, виховання та розвитку особистості;

– вивчення, узагальнення і поширення передового педагогічного досвіду роботи з технічної творчості в освітніх установах, окремих педагогів, активне залучення до пропаганди з цих питань масових засобів інформації;

– вдосконалення організації і методики проведення масових заходів учнівської молоді з технічної творчості (конкурсів, змагань, виставок).

 У своїй діяльності центр керується Конституцією України, Державною національною програмою «Освіта» (Україна ХХІ), Законами України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами МОН України, своїм Статутом та Положенням про позашкільний навчальний заклад.

В річному та місячних планах закладу передбачені заходи, що сприяють задоволенню потреб учнівської молоді у додаткових заняттях, підготовці до активної професійної та суспільно-державної діяльності, інтелектуальному і духовному розвитку гуртківців, пошуку і підтримці талантів, формуванні творчої еліти. Серйозна увага в планах роботи надається інформаційно-методичному забезпеченню діяльності закладу, організації культурно – дозвіллєвої роботи з учнівською молоддю.

Основні функції центру:

Навчально-методична робота
– Методико-координаційна робота
– Організаційно-масова робота
– Навчально-виховна робота
– Організація науково-дослідницької діяльності учнівської молоді
– Робота з обдарованими дітьми та учнівською молоддю області.

Функціональна структура закладу

• Навчально-методичні напрямки
• відділ інструктивно-методичної роботи
• відділ організаційно-масової роботи
• відділ декоративно-прикладного мистецтва
• структурний підрозділ (Мала академія наук

Hавчально-виховні напрямки
• спортивно-технічний
• початково-технічний
• предметно-технічний
• інформаційно-технічний
• художньо-технічний

організація та проведення оздоровчих таборів та тематичних екскурсій.