МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

08.02.2021  № 147


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
05 квітня 2021 р.
за № 441/36063

Про затвердження Правил проведення Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України

Відповідно до частини другої статті 9 Закону України «Про позашкільну освіту», підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 630, пункту 2.1 розділу II Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 22 вересня 2011 року № 1099 (зі змінами), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17 листопада 2011 року за № 1318/20056, та з метою популяризації наукової діяльності й розвитку наукового світогляду, пошуку і підтримки обдарованої учнівської молоді НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила проведення Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України, що додаються.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки України від 06 квітня 2020 року № 481 «Про затвердження Правил проведення III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 22 квітня 2020 року за № 372/34655.

3. Директорату дошкільної, шкільної, позашкільної та інклюзивної освіти (Осмоловський А.) забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Департаменту забезпечення документообігу, контролю та інформаційних технологій (Єрко І.) зробити відмітку у справах архіву.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Рогову В.

Міністр

С. ШкарлетЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
освіти і науки України
08 лютого 2021 року № 147


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
05 квітня 2021 р.
за № 441/36063

ПРАВИЛА
проведення Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України

I. Загальні положення

1. Ці Правила визначають порядок проведення Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України (далі - Конкурс).

2. У цих Правилах терміни вживаються в такому значенні:

анотація - узагальнений короткий виклад основного змісту дослідницької роботи, що дозволяє зрозуміти її суть і містить ключові слова;

декларація академічної доброчесності - документ, який учасник підписує особисто, чим засвідчує, що дослідницьку роботу ним виконано відповідно до зазначених у цій декларації принципів академічної доброчесності;

дослідницька робота - академічний текст, що розкриває актуальність, методологію та результати реалізації проєкту, засвідчує володіння учасником понятійно-категоріальним апаратом із обраної теми, компетентностями академічного письма;

мотиваційний лист - короткий текст, який сутнісно відображає персональні цінності учасника та його зацікавленість у реалізації проєкту;

наукова конференція - науковий захід, під час якого учасники представляють найбільш вагомі здобутки проєкту в формі наукової доповіді (повідомлення);

науково-дослідницька робота - індивідуальний дослідницький проєкт (далі - проєкт) наукового або науково-прикладного характеру, що має суспільно значимий результат, провадиться із застосуванням наукових методів; складовими проєкту є дослідницька робота, постерний захист, виступ на науковій конференції;

постерний захист - представлення з використанням постера (плаката) наукового апарату дослідження, ходу та реалізації проєкту у формі короткого повідомлення (на розсуд журі) та відповідей на питання журі;

Терміни: «академічна доброчесність», «порушення академічної доброчесності» вживаються в цих Правилах у значеннях, наведених в Законі України «Про освіту».

3. Конкурс проводиться щорічно з метою пошуку й підтримки обдарованої учнівської молоді, популяризації наукової діяльності та розвитку наукового світогляду.

4. Основними завданнями Конкурсу є такі:

стимулювання творчого самовдосконалення дітей, учнівської молоді;

виявлення, розвиток обдарованих учнів, надання їм допомоги у виборі професії, залучення їх до науково-дослідницької, наукової, проєктної, конструкторської, винахідницької та пошукової діяльності;

реалізація здібностей талановитих і обдарованих учнів;

формування творчого покоління молодих науковців і практиків для різних галузей суспільного життя;

формування в учнівської молоді навичок дослідницької роботи, відповідальності за результати власних досліджень;

популяризація досягнень науки, техніки та новітніх технологій;

підбиття підсумків роботи гуртків, секцій, наукових товариств учнів;

залучення професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів закладів вищої освіти, працівників наукових установ до активної роботи з обдарованою учнівською молоддю;

формування команд для участі в міжнародних олімпіадах, конкурсах, турнірах.

5. Суб’єктами організації та проведення Конкурсу є:

МОН;

органи управління у сфері освіти;

Національний центр «Мала академія наук України» (далі - НЦ «МАНУ»).

6. МОН:

здійснює загальне керівництво Конкурсом;

визначає строки проведення Конкурсу;

визначає строки подання необхідної документації та інші умови, передбачені цими Правилами;

формує організаційний комітет та журі III етапу Конкурсу та затверджує їх персональні склади (за поданням НЦ «МАНУ»);

затверджує перелік наукових секцій, в яких проводиться III етап Конкурсу (за поданням НЦ «МАНУ»);

затверджує результати III етапу Конкурсу (за поданням НЦ «МАНУ»);

оприлюднює на офіційному вебсайті МОН результати III етапу Конкурсу не пізніше ніж через 30 календарних днів після його закінчення;

забезпечує контроль за дотриманням вимог цих Правил під час проведення III етапу Конкурсу.

7. Органи управління у сфері освіти:

забезпечують організацію та проведення I та II етапів Конкурсу;

визначають строки, місце проведення I та II етапів Конкурсу, а також строки подання необхідної документації та інші умови, передбачені цими Правилами;

формують організаційні комітети та журі I та II етапів Конкурсу, затверджують їх персональні склади за поданнями територіальних відділень Малої академії наук України (у разі наявності таких);

затверджують переліки наукових секцій, в яких проводяться I та II етапи Конкурсу, за поданнями територіальних відділень Малої академії наук України (у разі наявності таких);

затверджують результати I та II етапів Конкурсу на підставі підсумкових протоколів;

оприлюднюють на офіційних вебсайтах цих органів результати I та II етапів Конкурсу не пізніше ніж через 20 календарних днів після їх закінчення;

за результатами I та II етапів Конкурсу формують команди для участі відповідно в II та III етапах Конкурсу;

забезпечують контроль за дотриманням вимог цих Правил під час проведення I та II етапів Конкурсу.

8. НЦ «МАНУ»:

здійснює загальну організацію, координацію та науково-методичний супровід Конкурсу;

забезпечує організацію та проведення III етапу Конкурсу;

подає до МОН для затвердження персональні склади організаційного комітету та журі III етапу Конкурсу, перелік наукових секцій, в яких проводиться III етап Конкурсу, та його результати на підставі підсумкових протоколів;

забезпечує контроль за дотриманням вимог цих Правил під час проведення III етапу Конкурсу;

оприлюднює на офіційному вебсайті НЦ «МАНУ» результати III етапу Конкурсу не пізніше ніж через 30 календарних днів після його закінчення.

9. Конкурс під час надзвичайних ситуацій природного та техногенного походження, карантину, запровадження протиепідемічних заходів може проводитися винятково у заочній (дистанційній) формі.

10. Правові відносини, пов’язані із захистом й обробкою персональних даних учасників, здійснюються з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних».

II. Учасники Конкурсу

1. Участь у Конкурсі можуть брати здобувачі освіти закладів загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти віком, як правило, від 14 до 18 років (далі - учасники).

2. Кількість учасників, які можуть брати участь у I етапі Конкурсу від одного закладу освіти, не обмежується.

3. У II етапі Конкурсу беруть участь учасники, які посіли, як правило перші місця за підсумками I етапу Конкурсу у відповідних наукових секціях.

4. Участь у III етапі Конкурсу в кожному науковому відділенні беруть команди Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя.

До складу команди входять здобувачі освіти, які у відповідних наукових секціях посіли, як правило, перші місця за підсумками II етапу Конкурсу.

До складу команд не можуть входити сторонні особи (батьки, інші законні представники, педагогічні та наукові керівники) з метою недопущення втручання їх у перебіг III етапу Конкурсу та забезпечення максимальної об’єктивності його результатів.

5. У кожній науковій секції може брати участь лише один представник команди.

6. Учасник може брати участь у декількох наукових секціях за умови подання такої ж кількості проєктів, різних за змістом відповідно до напрямів наукових секцій.

7. Учасники зобов’язані дотримуватись вимог цих Правил, правил техніки безпеки.

8. У разі порушення учасником цих Правил організаційний комітет відповідного етапу Конкурсу може дискваліфікувати такого учасника.

Учасник, щодо якого порушено питання про дискваліфікацію, може надати організаційному комітету відповідного етапу Конкурсу свої пояснення в письмовій формі.

Рішення про дискваліфікацію учасника Конкурсу приймається на засіданні організаційного комітету відповідного етапу, про що складається протокол, який підписує:

на I та II етапах Конкурсу - голова оргкомітету, голова журі відповідної наукової секції та секретар оргкомітету;

на III етапі Конкурсу - керівник наукового відділення Малої академії наук України, голова журі відповідної наукової секції та секретар оргкомітету.

Рішення щодо дискваліфікації учасника вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість членів засідання організаційного комітету. Витяг із протоколу засідання організаційного комітету надається учаснику, щодо якого порушено питання про дискваліфікацію. Повернення та супровід до місця проживання такого учасника забезпечує керівник команди.

III. Організаційний комітет Конкурсу

1. Для організації та проведення кожного етапу Конкурсу створюються організаційні комітети.

Організаційний комітет кожного етапу Конкурсу формується з числа керівників закладів освіти, працівників органів управління у сфері освіти, територіальних відділень Малої академії наук України, педагогічних, науково-педагогічних й наукових працівників закладів освіти, наукових і методичних установ та організацій, представників засобів масової інформації, громадських і благодійних організацій, органів місцевого самоврядування та державних органів (за згодою).

До складу організаційного комітету III етапу Конкурсу входить представник МОН.

2. До організації та проведення I та II етапів Конкурсу можуть долучатися заклади освіти обласного підпорядкування та заклади фахової передвищої освіти.

3. До складу кожного організаційного комітету входять: голова, члени організаційного комітету та секретар.

4. Очолює організаційний комітет голова, який здійснює розподіл доручень між його членами та керує роботою з організації й проведення відповідного етапу Конкурсу.

5. Члени організаційного комітету здійснюють організаційну роботу щодо проведення відповідного етапу Конкурсу та забезпечують порядок його проведення.

6. Секретар організаційного комітету Конкурсу:

оформляє документацію щодо проведення та підбиття підсумків відповідного етапу Конкурсу;

сприяє висвітленню результатів відповідного етапу Конкурсу в засобах масової інформації;

відповідає за зберігання документів і матеріалів щодо проведення відповідного етапу Конкурсу.

IV. Журі Конкурсу

1. Журі Конкурсу створюється з метою забезпечення об’єктивності оцінювання проєктів, їх представлення учасниками та визначення переможців відповідного етапу Конкурсу.

2. Журі створюється для кожної наукової секції, в якій проводиться відповідний етап Конкурсу.

Кількість членів журі не повинна перевищувати третини від кількості учасників у науковій секції, але становити не менше трьох осіб.

3. Журі кожного етапу Конкурсу формується з числа працівників органів управління у сфері освіти, територіальних відділень Малої академії наук України, педагогічних, наукових й науково-педагогічних працівників закладів освіти, наукових і методичних установ та організацій, представників органів державної влади (за згодою).

До складу журі III етапу Конкурсу включаються також наукові працівники Національної академії наук України та Національної академії педагогічних наук України (за згодою).

Склад журі може доповнюватися фахівцями відповідних галузей, представниками науки, культури (за згодою).

4. До складу журі Конкурсу не можуть входити близькі особи, наукові керівники учасників та особи, які були членами журі попередніх етапів Конкурсу.

5. До складу журі кожного етапу Конкурсу входять голова, члени журі та секретар.

6. Журі очолює голова, який організовує роботу членів журі, проводить засідання журі, бере участь у визначенні переможців відповідного етапу Конкурсу в науковій секції та надає роз’яснення щодо результатів Конкурсу.

7. Члени журі:

забезпечують об’єктивність оцінювання проєктів учасників;

заповнюють оціночні протоколи Конкурсу в науковій секції;

визначають переможців відповідного етапу Конкурсу в науковій секції.

8. Секретар журі забезпечує зберігання, систематизацію, оформлення документів і матеріалів Конкурсу.

Секретар журі не бере участі в оцінюванні проєктів, виступів учасників та визначенні переможців Конкурсу.

V. Строки, місце та умови проведення Конкурсу

1. Конкурс проводиться у три етапи:

I етап - районний (у районах, територіальних громадах, містах);

II етап - обласний (республіканський - в Автономній Республіці Крим, міський - у містах Києві та Севастополі);

III етап - Всеукраїнський (фінальний) - у м. Київ.

2. У закладах загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти може проводитися відбірковий тур до I етапу Конкурсу в формі конференцій наукових товариств учнів, якщо такі товариства в цих закладах діють.

Порядок організації та проведення конференції наукового товариства учнів визначається наказом керівника закладу освіти або керівним органом наукового товариства.

Підсумки конференції наукового товариства учнів затверджуються наказом керівника закладу освіти. На підставі цього наказу визначається список учнів, які братимуть участь у I етапі Конкурсу.

3. Для участі в I етапі Конкурсу керівниками закладів освіти, в яких навчаються учасники, у встановлені відповідними наказами строки подаються до організаційних комітетів I етапу такі документи на кожного учасника:

заявка на участь у I етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України (додаток 1);

дослідницька робота учасника на паперових і електронних носіях;

відгук наукового керівника, рецензія фахівця у відповідній галузі;

мотиваційний лист (додаток 2);

декларація академічної доброчесності учасника Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України (додаток 3);

паспорт експоната (розробки) - за їх наявності (додаток 4).

4. Для участі в II етапі Конкурсу організатором I етапу у встановлені відповідними наказами строки до організаційного комітету II етапу подаються такі документи:

наказ про підсумки проведення I етапу Конкурсу;

заявка на участь у II етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України (додаток 1);

дослідницькі роботи учасників на паперових і електронних носіях;

відгуки наукових керівників, рецензії фахівців у відповідній галузі;

мотиваційні листи (додаток 2);

декларації академічної доброчесності учасників Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України (додаток 3);

паспорти експонатів (розробок) - за їх наявності (додаток 4);

інформація про результативність участі вихованців територіального відділення Малої академії наук України в I етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України (додаток 5).

За результатами II етапу Конкурсу формуються команди для участі в III етапі.

5. До місця проведення III етапу Конкурсу учасники прибувають організовано в супроводі керівника (керівників) команди, який призначається наказом відповідного органу управління у сфері освіти з числа педагогічних працівників закладів освіти.

Керівники команд забезпечують збереження життя та здоров’я учасників, своєчасну та якісну підготовку документів для участі в III етапі Конкурсі, прибуття до місця проведення III етапу Конкурсу та їх повернення до закладів освіти.

6. Команду чисельністю понад 5 осіб супроводжують два керівника команди.

7. Для участі в III етапі Конкурсу організатором II етапу у строки, встановлені МОН, до організаційного комітету III етапу подаються такі документи:

копія підсумкового наказу органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері освіти, місцевого органу управління у сфері освіти в області, містах Києві або Севастополі про результати проведення II етапу Конкурсу;

заявка на участь у III етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України (додаток 1);

дослідницькі роботи на паперових і електронних носіях;

відгуки наукових керівників, рецензії фахівців у відповідній галузі;

анотації дослідницьких робіт усіх учасників III етапу Конкурсу від територіального відділення Малої академії наук України на одному електронному носії;

мотиваційні листи (додаток 2);

декларації академічної доброчесності учасників Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України (додаток 3);

паспорти експонатів (розробок) - за їх наявності (додаток 4);

інформація про результативність участі вихованців територіального відділення Малої академії наук України в II етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України (додаток 5);

анкети учасників III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України (додаток 6);

по дві фотографії кожного учасника розміром 3,5 × 4,5 см.

8. Дослідницькі роботи мають бути оформлені згідно з Вимогами до написання, оформлення та представлення дослідницьких робіт (додаток 7).

Учасник має право подати на Конкурс дослідницьку роботу, яка була представлена у попередні роки, за умови, що така робота містить суттєве доопрацювання з отриманням принципово нових результатів.

9. Втручання сторонніх осіб (батьки, інші законні представники, педагогічні та наукові керівники) у процедуру проведення Конкурсу, в роботу організаційного комітету й журі забороняється. Під час роботи журі дозволяється присутність лише учасників у відповідній науковій секції, секретаря наукової секції та членів оргкомітету відповідного етапу Конкурсу.

10. Фото-, кіно-, телезйомки під час проведення Конкурсу здійснюються з дотриманням вимог законодавства.

VI. Програма Конкурсу

1. Програма Конкурсу складається з таких розділів:

заочне оцінювання дослідницьких робіт;

постерний захист;

наукова конференція.

2. Заочне оцінювання дослідницьких робіт здійснюється журі на предмет дотримання учасниками Вимог щодо написання, оформлення та представлення учнівських дослідницьких робіт згідно з додатком 7 до цих Правил.

Форма заочного оцінювання дослідницьких робіт під час проведення I та II етапів Конкурсу визначається відповідними організаційними комітетами.

3. Постерний захист проходить у кожній науковій секції окремо.

Постер має містити інформацію про мету, завдання, об’єкт, предмет, результати дослідження, висновки згідно з Вимогами до оформлення постера (додаток 8).

Під час постерного захисту учасник може використовувати макети (прототипи, демонстраційні моделі), які відповідають правилам техніки безпеки та розміщуються на робочому місці учасника.

Для представлення проєкту учаснику надається до 3 хвилин, на відповіді на запитання журі - від 7 до 15 хвилин.

4. Наукова конференція проходить у кожній науковій секції окремо. Порядок виступів учасників і дебатів визначаються журі.

Для виступу на науковій конференції учаснику надається до 7 хвилин, для відповіді на запитання - до 3 хвилин.

Після виступу всіх учасників у науковій секції журі проводить оцінювання їхніх виступів.

Під час оцінювання виступів учасників забороняється присутність осіб, які не є членами журі.

5. За умови малої кількості учасників у науковій секції на I та II етапах Конкурсу (менше п’яти) можливе об’єднання учасників декількох наукових секцій одного наукового відділення в одну групу. Результати учасників в об’єднаних групах визначаються окремо для кожної наукової секції.

6. На підставі протоколів заочного оцінювання дослідницьких проєктів, постерного захисту та наукової конференції складається підсумковий протокол проведення відповідного етапу Конкурсу в кожній науковій секції, який є підставою для встановлення результатів.

VII. Умови визначення результатів Конкурсу

1. Переможці I, II та III етапів Конкурсу визначаються в кожній науковій секції окремо за сумою балів, набраних учасниками в усіх розділах програми.

Переможцями Конкурсу є учасники, які в наукових секціях посіли перше, друге та третє місця та відзначені дипломами відповідно I, II та III ступенів.

2. Кількість призових (перших, других, третіх) місць за результатами кожного етапу Конкурсу становить, як правило, не більше 50 відсотків від загальної кількості учасників у кожній науковій секції окремо з орієнтовним розподілом їх у співвідношенні 1 : 2 : 3. Для розподілу призових місць може використовуватись Таблиця орієнтовного розподілу призових місць (додаток 9).

Максимальна сума балів, яку може набрати учасник за участь у всіх розділах програми Конкурсу, становить 100 балів.

Перше місце може визначатися, якщо учасник набрав 85 і більше балів.

Друге місце може визначатися, якщо учасник набрав 80 і більше балів.

Третє місце може визначатися, якщо учасник набрав 75 і більше балів.

При рівності сум балів декількох учасників місця визначаються з урахуванням підсумків постерного захисту.

3. Визначення результатів III етапу Конкурсу здійснюється за допомогою факторно-критеріальної моделі визначення результатів III етапу Конкурсу (додаток 10), розробленої на основі кваліметричного підходу - оцінювання якісних показників за допомогою кількісних балів.

4. Результати Конкурсу оголошуються в останній день відповідного етапу Конкурсу на урочистій церемонії.

5. У разі виникнення питань щодо результатів участі в Конкурсі учасник після оголошення результатів може подати секретарю оргкомітету відповідного етапу Конкурсу заяву в письмовій формі для отримання роз’яснень.

Роз’яснення щодо результатів участі в Конкурсі надаються головою журі відповідної наукової секції письмово не пізніше ніж через 30 календарних днів від подання заяви.

VIII. Нагородження переможців Конкурсу

1. Учасники, які посіли I, II та III місця у відповідних наукових секціях кожного етапу Конкурсу, нагороджуються дипломами переможців.

Учасники, які не стали переможцями відповідного етапу Конкурсу, отримують дипломи учасників.

2. Дипломи переможців і учасників підписують:

за підсумками I та II етапів Конкурсу - керівники відповідних органів управління у сфері освіти;

за підсумками III етапу Конкурсу - Міністр освіти і науки України, Президент Національної академії наук України, Президент НЦ «МАНУ».

3. Автори кращих проєктів можуть бути відзначені спеціальними дипломами, відзнаками та призами, а також спеціальними стипендіями установ, закладів, громадських і благодійних організацій тощо.

IX. Фінансування Конкурсу

1. Витрати на організацію та проведення I та II етапів Конкурсу здійснюються за рахунок коштів відповідних бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством.

Витрати на організацію та проведення III етапу Конкурсу здійснюються за рахунок коштів Державного бюджету України та інших джерел, не заборонених законодавством.

2. За педагогічними, науково-педагогічними й науковими працівниками закладів освіти та наукових установ, які залучаються до проведення відповідного етапу Конкурсу, зберігаються норми відшкодування витрат на службові відрядження відповідно до законодавства.

3. До участі в роботі організаційного комітету та журі можуть залучатися наукові, педагогічні та науково-педагогічні працівники закладів освіти та наукових установ на договірних засадах з оплатою праці відповідно до законодавства.

4. До організації та проведення Конкурсу можуть залучатись фахівці на договірних засадах з оплатою праці відповідно до законодавства.

Генеральний директор
директорату дошкільної,
шкільної, позашкільної
та інклюзивної освіти
А. Осмоловський


Додаток 1
до Правил проведення
Всеукраїнського конкурсу-захисту
науково-дослідницьких робіт
учнів - членів Малої академії наук України
(пункти 3, 4, 7 розділу V)

ЗАЯВКА
на участь у I (II, III) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук УкраїниДодаток 2
до Правил проведення
Всеукраїнського конкурсу-захисту
науково-дослідницьких робіт
учнів - членів Малої академії наук України
(пункти 3, 4, 7 розділу V)

ВИМОГИ
до оформлення мотиваційного листа

Мотиваційний лист - короткий (одна - дві сторінки) прозовий текст, який супроводжує дослідницький проєкт і відображає таке:

причини, що спонукали автора до виконання дослідницького проєкту;

особисті цінності;

пояснює, що дослідник хоче змінити своїм проєктом;

ким бачить себе в майбутньому.

Мотиваційний лист не є структурним елементом дослідницької роботи, але є документом, що входить до переліку обов’язкових документів, які подаються на кожен етап Конкурсу.

Мотиваційний лист повинен розкрити таке:

як виникла ідея дослідження, що наштовхнуло на неї;

які були етапи реалізації, хід дослідження (наприклад: спеціалізовані курси, прослухані за напрямом дослідження (у тому числі онлайн), літні школи, інші освітні/наукові заходи, листування з експертами, публічні заходи з відповідної тематики, які відвідував автор, поїздки, експедиції тощо);

які труднощі постали перед дослідником у процесі роботи над проєктом.

Не допускається написання мотиваційних листів у віршованій формі, додавання малюнків, таблиць.

Мотиваційний лист пишеться з нової сторінки в довільній формі, починається зверненням до членів журі, підписується учасником Конкурсу із зазначенням власного імені та прізвища.Додаток 3
до Правил проведення
Всеукраїнського конкурсу-захисту
науково-дослідницьких робіт
учнів - членів Малої академії наук України
(пункти 3, 4, 7 розділу V)

ДЕКЛАРАЦІЯ
академічної доброчесності
учасника Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України


Додаток 4
до Правил проведення
Всеукраїнського конкурсу-захисту
науково-дослідницьких робіт
учнів - членів Малої академії наук України
(пункти 3, 4, 7 розділу V)

ПАСПОРТ
експоната (розробки)


Додаток 5
до Правил проведення
Всеукраїнського конкурсу-захисту
науково-дослідницьких робіт
учнів - членів Малої академії наук України
(пункти 4, 7 розділу V)

ІНФОРМАЦІЯ
про результативність участі вихованців територіального відділення Малої академії наук України в I (II) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук УкраїниДодаток 6
до Правил проведення
Всеукраїнського конкурсу-захисту
науково-дослідницьких робіт
учнів - членів Малої академії наук України
(пункт 7 розділу V)

АНКЕТА
учасника III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук УкраїниДодаток 7
до Правил проведення
Всеукраїнського конкурсу-захисту
науково-дослідницьких робіт
учнів - членів Малої академії наук України
(пункт 8 розділу V)

ВИМОГИ
до написання, оформлення та представлення дослідницьких робіт

I. Загальні положення

1. На Конкурс подаються дослідницькі роботи (далі - роботи) проблемно-пошукового характеру, які відображають методологію, процес, результати власного дослідницького проєкту та відповідають віковим інтересам і пізнавальним можливостям учасників Конкурсу. Тематика проєктів (відповідно й робіт) має відповідати напрямам наукових секцій наукових відділень Малої академії наук України.

2. Проєкт має ґрунтуватись на певних науковій та експериментальній базах, містити дані особисто проведених дослідів, спостережень чи пошукової роботи; результати їх обробки, аналізу та узагальнення; посилання на відповідні наукові джерела; відображати власну позицію дослідника.

У проєкті мають бути чітко визначені: мета, об’єкт і предмет дослідження, завдання, методи дослідження, відмінність та перевага запропонованих підходів і результатів.

Зміст і результати досліджень викладаються стисло, логічно, грамотно та аргументовано, без загальних слів і міркувань, бездоказових тверджень, тавтології.

Назва проєкту має бути стислою та відповідати суті наукової проблеми (завдання), що вирішується.

3. До роботи мають бути додані відгуки наукового керівника та рецензія фахівця у відповідній галузі (досвідченого педагогічного, наукового чи науково-педагогічного працівника).

Достовірність наведених у проєкті результатів підтверджується у відгуку науковим керівником.

4. Робота оформлюється у двох примірниках: один використовується журі під час заочного оцінювання, другий - учасником під час Конкурсу. Обидва примірники роботи мають бути ідентичними.

5. До розгляду не приймаються проєкти (роботи):

тема та зміст яких не відповідають профілю наукової секції;

які були представлені в попередні роки та не мають суттєвого доопрацювання;

які містять плагіат або інші випадки порушення академічної доброчесності;

без самостійного дослідження, опрацювання джерел і власних

висновків з обраної тематики;

без принаймні одного з необхідних структурних елементів роботи, передбачених розділом II цих правил, відредагованих та оформлених відповідно до цих вимог.

Автори таких робіт після заочного оцінювання дослідницької роботи отримують відповідну рецензію та до подальшої участі в Конкурсі не допускаються.

II. Структура роботи

Робота має бути побудована за певною структурою. Основними складовими структури роботи є такі:

титульний аркуш;

анотація;

зміст;

перелік умовних позначень, символів, скорочень, термінів (за необхідності);

вступ;

основна частина;

висновки;

список використаних джерел;

додатки (за необхідності).

III. Вимоги до змісту роботи

1. Титульний аркуш є першою сторінкою роботи, що заповнюється за зразком, наведеним нижче.

2. Анотація є узагальненим коротким викладом основного змісту роботи. В анотації (текст обсягом до однієї сторінки) подається стисла характеристика змісту роботи з визначенням основної мети, актуальності та завдань наукового дослідження. Також у них зазначаються висновки та отримані результати проведеної роботи, ключові слова. Сукупність ключових слів повинна відповідати основному змісту роботи, відображати тематику дослідження. Кількість ключових слів становить від п’яти до десяти. Ключові слова подаються в називному відмінку, друкуються в рядок через кому наприкінці анотації.

У заголовку анотації наводяться такі дані: назва роботи; прізвище, ім’я, по батькові автора; назва територіального відділення Малої академії наук України; назва закладу позашкільної освіти; назва закладу освіти; клас (курс); назва населеного пункту; прізвище, ім’я, по батькові, посада (за наявності - науковий ступінь, вчене звання) наукового керівника.

3. Зміст подається на початку роботи. Він містить назву та номери початкових сторінок усіх розділів, підрозділів та пунктів (якщо вони мають заголовок), зокрема вступу, висновків до розділів, загальних висновків, додатків, списку використаних джерел тощо.

4. Якщо в роботі використано специфічну термінологію, а також маловідомі скорочення, нові символи, позначення тощо, то їх перелік подається у вигляді окремого списку, який розміщується перед вступом.

Перелік має розміщуватись двома стовпчиками: у лівому в абетковому порядку наводяться умовні позначення, символи, одиниці скорочення або терміни; у правому - їх детальне розшифрування.

Якщо в роботі спеціальні терміни, скорочення, символи, позначення тощо повторюються менше трьох разів, перелік не складається, а їх розшифрування наводиться в тексті при першому згадуванні.

5. У вступі коротко обґрунтовуються актуальність і доцільність обраної теми, підкреслюється сутність досліджуваної проблеми; формулюються мета роботи, зміст поставлених завдань, об’єкт і предмет дослідження; подаються перелік використаних методів дослідження, характеристика проєкту (теоретична/прикладна); вказуються наукові положення, запропоновані учасником особисто, відмінність отриманих результатів від відомих раніше; повідомляється про наукове використання результатів досліджень або даються рекомендації щодо їх використання, для прикладних робіт повідомляється про прикладну цінність отриманих результатів.

У разі використання в роботі ідей або розробок, що належать співавторам, слід вказати на цей факт і зазначити конкретний особистий внесок учасника. Також зазначаються відомості про публікації за матеріалами проєкту та апробацію результатів дослідження (за наявності).

Орієнтовний обсяг вступу - 2-3 сторінки.

6. Основна частина роботи складається з розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів.

Кожний розділ розпочинається з нової сторінки. Основному тексту розділу може передувати коротка передмова з описом обраного напряму дослідження та обґрунтуванням застосованих методів досліджень. У кінці кожного розділу формулюються висновки зі стислим викладенням наведених у розділі наукових і практичних результатів, що дає можливість звільнити основні висновки від другорядних подробиць.

В основній частині роботи наводяться характеристика джерел, використаних для написання роботи, та короткий огляд літератури за тематикою дослідження, включаючи міжнародні й вітчизняні наукові публікації за темою останніх років, окреслюються основні етапи наукової думки за визначеною проблемою, вказуються питання, які залишилися невирішеними; обґрунтовується вибір напряму досліджень, наводяться методика та техніка дослідження; подаються відомості про обсяг дослідження; викладаються, аналізуються та узагальнюються отримані результати, подається їх оцінка.

Зміст основної частини має відповідати темі роботи та повністю її розкривати.

7. Висновки мають містити стислий виклад результатів вирішення наукової проблеми та поставлених завдань, зроблених у процесі аналізу обраного матеріалу, оцінок та узагальнень. Необхідно підкреслити їх самостійність, теоретичне та (або) прикладне значення, акцентувавши увагу на кількісних і якісних показниках здобутих результатів, обґрунтувати достовірність результатів та надати рекомендації щодо їх використання.

8. Список використаних джерел - елемент бібліографічного апарату, який містить бібліографічні описи використаних джерел.

Список використаних джерел слід розміщувати в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків.

Відомості про джерела складаються відповідно до вимог, зазначених у стандартах:

ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання» затверджений наказом ДП «УкрНДНЦ» від 22.06.2015 № 61;

ДСТУ 3008-2015 «Інформація та документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила оформлювання» затверджений наказом ДП «УкрНДНЦ» від 22.06.2015 № 61;

ДСТУ 4331:2004 «Правила описування архівних документів», затверджені наказом Держспоживстандарту України від 17.08.2004 № 181;

ДСТУ 3582:2013 «Інформація та документація. Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень в українській мові. Загальні вимоги та правила», затверджений наказом Мінекономрозвитку від 22.08.2013 № 1010;

Наприклад:

книга одного автора

Ґейман Н. Скандинавська міфологія / пер. з англ. М. Бакалова. Київ: КМ-БУКС, 2018. 256 с.

книга двох авторів

Гокінґ С., Гокінґ Л. Джордж і таємний ключ до Всесвіту / пер. з англ. Г. Лелів. Львів: Вид-во Старого Лева., 2016. 312 с.

книга трьох авторів

Гейтенко В.В., Пристинський В.М., Пристинська Т.М. Педагогічний супровід підлітків старшого шкільного віку у середовищі асоціальних й антисоціальних неформальних молодіжних організацій: моногр./ Держ. ВНЗ «Донбас. держ. пед. ун-т», н.-д. лаб. взаємодії духов. й фіз. виховання дітей та підлітків. Слов’янськ: Вид-во Б.І. Маторіна, 2019. 299 с.

книга чотирьох авторів

Андрейчин М.А., Крушельницький О.Д., Копча В.С., Огороднічук І.В. Військова епідеміологія з епідеміологією надзвичайних ситуацій. Тернопіль: Укрмедкнига, 2015. 320 с.

книга п’яти авторів і більше

Кітч у мистецтві, етосі та вихованні: колект. моногр. / відп. ред., керівники проекту: Г. Гжибек, Т. Дубровний, Ш. Сівек / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. Львів: Растр-7, 2019. 144 с.

збірник

Бізнес і права людини: основні виклики для нових демократій: зб. статей і тез: матеріали до Панел. дискусії, 25 верес. 2019 р., Харків. міжнар. юрид. форум, 24-28 верес. 2019 р. / упоряд. О.О. Уварова. Харків: Право, 2019. 128 с.

багатотомна книга

Кримський А.Ю. Вибрані сходознавчі праці. В 5 т. Т. 4. Іраністика/ НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського. Київ: Стилос, 2008. 387 с.

дисертація та автореферат дисертації

Сталінська Г.Д. Вінтажний інтер’єр: генеза та принципи формування: дис.... канд. мистецтвознавства: 17.00.07 /; Харків. держ. акад. дизайну мистецтв. Харків, 2019. 400 с.

Костюк О.П. Зачіска як культурно-антропологічний феномен у контекстах ініціації: автореф. дис.... канд. філос. наук: 09.00.04/ Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. Харків, 2019. 21 с.

матеріали конференцій

Проблеми матеріалознавства та інженерії поверхні: тези конференції MSSE2019. Конференція молодих науковців з матеріалознавства та інженерії поверхні, 25-27 вересня 2019 р. / відп. ред. В.Р. Скальський; НАН України, Фіз.-мех. ін-т ім. Г.В. Карпенка. Львів: Бона, 2019. 206 с.

стаття із продовжуваного видання
(наукового журналу)

Кравченко О.М. Космофізика - нова методологія. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Гуманітарні науки. 2014. Вип. 203(1). С. 94-101.

стаття із періодичного видання (журнал, газета)

Тацій В.Я. Тютюгін В.І. Пономаренко Ю.А. Виклики сучасності і кримінальне право. Голос України. 2016. 29 січ. (№16). С. 6-7.

рецензія

Павлів В. «Медіяетика»: про унікальність та універсальність професійного досвіду. Наукові записки УКУ. 2015. Ч. 6: Журналістика. Медіакомунікації, вип. 1. C. 209-212. Рец. на кн.: К.Ґ. Крістіанс, М. Факлер, К.Б. Річардсон та ін. Медіяетика: практичні випадки та моральні міркування / пер. з англ. Олег Король; наук. ред. Ніна Зражевська. Львів: Видавництво Українського католицького університету, 2014. 592 с.

Картографічні документи

Малий атлас світу: Карти / Держ. служба України з питань геодезії, картографії та кадастру, ДНВП «Картографія»; ред. В.В. Радченко; дизайнери: М.Б. Гутман, С.М. Сухенко; М-би різні. Київ: ДНВП «Картографія», 2019. 64 с.

Електронні джерела

Конституція України: Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР// База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254 %D0 %BA/96- %D0 %B2 %D1 %80/paran4202 (дата звернення: 12.12.2019)

9. У додатках містяться допоміжні або додаткові матеріали, необхідні для повноти сприйняття проєкту, кращого розуміння отриманих результатів: проміжні математичні доведення, формули та розрахунки, додаткові таблиці, графіки, рисунки, ілюстрації тощо.

IV. Правила оформлення роботи

1. Робота друкується шрифтом Times New Roman текстового редактора Word (або Open Office) розміру 14 на одному боці аркуша білого паперу формату А4 з інтервалом 1,5 (до 30 рядків на сторінці).

Поля: ліве, верхнє і нижнє - не менше 20 мм, праве - не менше 10 мм.

Обсяг роботи складає 15-20 (для гуманітарних напрямів - 20-25) друкованих сторінок. До загального обсягу роботи не входять: анотація, мотиваційний лист, додатки, список використаних джерел, таблиці та рисунки, які повністю займають площу сторінки. Текст роботи має бути написаний без орфографічних, пунктуаційних та стилістичних помилок.

Роботи виконуються державною мовою; до роботи з іноземної мови додається анотація іноземною мовою. Постерний захист та конференція для секцій відділення мовознавства (крім секції «Українська мова») здійснюється іноземною мовою.

Кожна структурна частина роботи починається з нової сторінки. Заголовки структурних частин друкуються великими літерами симетрично до набору: «ЗМІСТ», «ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», «ДОДАТКИ». Заголовки підрозділів друкуються маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Заголовки пунктів друкуються маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу в підбір до тексту.

Відстань між заголовком (за винятком заголовка пункту) та текстом має дорівнювати 3-4 інтервалам.

2. Нумерація сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, рисунків, таблиць, формул подається арабськими цифрами без знаку «№».

Усі сторінки роботи, враховуючи титульну сторінку, анотацію та додатки, підлягають суцільній нумерації; номер на титульній сторінці не ставиться, а на наступних сторінках проставляється у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці.

Нумеруються тільки розділи основної частини. Зміст, вступ, висновки не нумеруються.

Номер розділу ставиться після слова «РОЗДІЛ», після номера крапка не ставиться. Заголовок розділу друкується з нового рядка.

Підрозділи нумеруються в межах кожного розділу за правилом: номер розділу, номер підрозділу. У кінці номера підрозділу має стояти крапка, наприклад: «2.4.». Заголовок підрозділу наводиться в тому самому рядку.

Пункти нумеруються в межах кожного підрозділу таким чином: номер розділу, номер підрозділу, номер пункту, наприклад: «2.3.4.». Заголовок пункту наводиться в тому самому рядку, але пункт може й не мати заголовка.

У кінці назв розділів, підрозділів, пунктів крапка не ставиться.

Формули нумеруються в межах розділу. Наприклад, «формула (2.3)» означає «формула 3 розділу 2». Наявність підрозділів на нумерацію формул не впливає. Формули, на які немає посилань, можна не нумерувати. Номер необхідно брати в круглі дужки та розміщувати на правому полі сторінки на рівні нижнього рядка формули, якої він стосується.

Рисунки нумеруються в межах розділу арабськими цифрами (аналогічно до формул та підрозділів) і позначаються словом «Рис.», наприклад «Рис. 1.2».

Таблиці нумеруються послідовно в межах розділу. У правому верхньому куті над заголовком таблиці розміщується напис «Таблиця» із зазначенням її номера. Номер таблиці складається з номера розділу та порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка, наприклад: «Таблиця 2.3».

Додатки оформлюються як безпосереднє продовження роботи на наступних сторінках. Вони розміщуються в порядку згадування в тексті роботи. Кожен із додатків має розміщуватись на окремій сторінці. Додаток повинен мати заголовок, який друкується угорі симетрично відносно тексту. Додатки нумеруються великими українськими літерами та позначаються словом «Додаток», наприклад: «Додаток Б».

3. Під час написання роботи учасник має посилатися на наукові джерела, матеріали, ідеї, висновки, результати, які використовуються в роботі. Це дає можливість перевірити наведені відомості. Посилатися слід на останні видання публікацій.

Якщо в роботі використовуються відомості з матеріалів з великою кількістю сторінок, тоді слід точно вказати номери сторінок, ілюстрацій, таблиць, формул із джерела.

Посилання в тексті роботи на джерело зазначається порядковим номером за переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками, наприклад, «... у працях [1-7]...».

Якщо в тексті роботи необхідно зробити посилання на конкретні відомості, цитата наводиться в лапках, а посилання береться у квадратні дужки із зазначенням порядкового номера джерела в списку використаних джерел та відповідної сторінки. Наприклад: «… набуття наукового знання передбачає оперування фактами, які характеризують певне явище, розробку наукової гіпотези (теорії), яка пояснює те чи інше явище і постановку експерименту для доведення висунутої теорії [8, с. 37]».

Текст цитати необхідно точно відтворювати й наводити повністю, щоб не спотворити думки автора. Пропуск слів, речень, абзаців при цитуванні допускається без перекручення авторського тексту і позначається трьома крапками. У тексті роботи допускається непряме цитування автора (переказ, виклад думок автора своїми словами), при цьому слід точно викладати думки автора та давати відповідні посилання на джерело.

Посилання на ілюстрації в тексті роботи вказуються порядковим номером ілюстрації, наприклад «рис. 1.2».

Посилання на формули вказуються порядковим номером формули в дужках, наприклад «... у формулі (2.1)».

На всі таблиці роботи мають бути посилання в тексті, при цьому слово «таблиця» у тексті пишуть скорочено, наприклад «...у табл. 1.2».

У повторних посиланнях на таблиці та ілюстрації треба вказувати скорочено слово «дивись», наприклад «див. табл. 1.3».

4. Формули в тексті роботи розміщуються після посилання на них. Вони відокремлюються від тексту інтервалами в один рядок зверху і знизу та розміщуються посередині сторінки. Формули, якщо вони громіздкі й складні, розташовуються на окремих рядках. Це стосується і нумерованих формул. Декілька однотипних невеликих формул подаються в одному рядку через кому, а іноді невеликі нескладні формули розміщуються безпосередньо в тексті.

Переноси у формулі допускаються лише на знаках рівності, плюс, мінус, множення й ділення з повторенням знаку в наступному рядку.

Символи та коефіцієнти, що наводяться у формулі, описуються безпосередньо під нею в тій послідовності, в якій згадуються у формулі.

Значення кожного символу або числового коефіцієнта подається з нового рядка. Перший рядок починається словом «де» без двокрапки.

Номер формули розміщується на правому боці сторінки на рівні нижнього рядка.

5. Ілюстративний матеріал у роботі використовується з метою більш наочного представлення результатів досліджень та їх обґрунтування. Найчастіше в роботах використовуються такі види ілюстративних матеріалів: креслення, рисунки, таблиці, діаграми, графіки, схеми, фотографії.

Усі ілюстрації зазначаються в тексті роботи. Якщо ілюстративний матеріал за обсягом перевищує третину сторінки, він має виноситися в додатки.

Назва ілюстрації розміщується відразу після її номера, внизу.

Цифровий матеріал роботи оформлюється у вигляді таблиць. Слово «Таблиця» починається з великої літери, прописується курсивом і розміщується у верхньому правому куті сторінки, а її назва - посередині, симетрично до тексту і наводиться жирним шрифтом.

Приклад побудови таблиці

Таблиця 1.1

Назва таблиці


Шапка

Рядки


Боковик

Графи (колонки)

Заголовки граф мають починатися з великих літер, підзаголовки - з маленьких, якщо вони складають одне речення із заголовком, і з великих, якщо вони є самостійними. Висота рядків має бути не менше ніж 8 міліметрів. Графу з порядковими номерами рядків до таблиці включати не треба.

Таблиця розміщується після першого згадування про неї в тексті так, щоб її можна було читати без обертання переплетеного блока рукопису або з обертанням за стрілкою годинника.

Таблицю з великою кількістю рядків можна переносити на наступну сторінку. У разі перенесення таблиці на інший аркуш слово «Таблиця», її номер і назва не повторюються, далі над іншими частинами праворуч пишуться скорочено слова «Продовж. табл.» і вказується тільки номер таблиці, наприклад: «Продовж. табл. 1.2».

ЗРАЗОК
оформлення титульного аркуша


Міністерство освіти і науки України
Управління освіти, науки та молоді Волинської облдержадміністрації
Комунальна установа «Волинська обласна мала академія наук»

Відділення літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства
Секція: мистецтвознавство


НОБЕЛІВСЬКА ПРЕМІЯ В ГАЛУЗІ ЛІТЕРАТУРИ
ЯК КУЛЬТУРНИЙ ІНСТИТУТРоботу виконала:
Топчій Єва Олександрівна,
учениця 10-А класу комунального закладу
«Луцький навчально-виховний комплекс № 9
Луцької міської ради» Волинської області

Науковий керівник:
Бєлова Наталія Володимирівна,
учитель української літератури
комунального закладу
«Луцький навчально-виховний комплекс № 9
Луцької міської ради» Волинської області


Луцьк - 2021


Додаток 8
до Правил проведення
Всеукраїнського конкурсу-захисту
науково-дослідницьких робіт
учнів - членів Малої академії наук України
(пункт 3 розділу VI)

ВИМОГИ
до оформлення постера

Постер - вертикально розміщений плакат формату А0, що оформлюється українською мовою (за винятком секцій відділення мовознавства).

Постер повинен містити:

зазначення територіального відділення (області);

заголовок (назву проєкту, що співпадає, з назвою дослідницької роботи);

інформацію про автора (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності); повне найменування закладу освіти; клас; населений пункт; прізвище, ім’я, по батькові та посада наукового керівника);

короткий зміст проєкту (мета і завдання проєкту, матеріали та методи його виконання, об’єкт, предмет, результати й висновки).

Рисунок 1. Приклад розміщення інформації на постері

Рекомендований розмір заголовка - не менше 100 пунктів типографських; розмір тексту - не менше 20 пунктів типографських, міжрядковий інтервал - 1,5. Рисунки мають бути чіткі, з підписами; умовні позначення на них мають бути розшифровані. Речення тексту слід робити короткими, конкретними, однозначними.Додаток 9
до Правил проведення
Всеукраїнського конкурсу-захисту
науково-дослідницьких робіт
учнів - членів Малої академії наук України
(пункт 2 розділу VII)

ТАБЛИЦЯ
орієнтовного розподілу призових місць

Чисельність учасників у секції

Орієнтовний розподіл переможців за призовими місцями

Загальна орієнтовна максимальна кількість призерів

I місце

II місце

III місце

5

1

1

1

3

6

1

1

1

3

7

1

1

2

4

8

1

1

2

4

9

1

1

3

5

10

1

1

3

5

11

1

2

3

6

12

1

2

3

6

13

1

2

4

7

14

1

2

4

7

15

1

3

4

8

16

1

3

4

8

17

1

3

5

9

18

1

3

5

9

19

1

3

6

10

20

1

3

6

10

21

1

4

6

11

22

1

4

6

11

23

2

4

6

12

24

2

4

6

12

25

2

4

7

13

26

2

4

7

13

27

2

4

8

14

28

2

4

8

14

29

2

4

9

15

30

2

4

9

15


Додаток 10
до Правил проведення
Всеукраїнського конкурсу-захисту
науково-дослідницьких робіт
учнів - членів Малої академії наук України
(пункт 3 розділу VII))

ФАКТОРНО-КРИТЕРІАЛЬНА МОДЕЛЬ
визначення результатів III етапу Конкурсу

1. Факторно-критеріальна модель визначення результатів III етапу Конкурсу, оперує такими поняттями:

вагомість фактора - його частка в загальному показнику (вагомості факторів наведені в таблиці 1);

вагомість критерію - показує його пріоритет у складі фактора;

експертний бал - ступінь виконання вимог певного критерію;

критерії - складові фактора, сукупність яких характеризує фактор загалом;

фактори - основні напрями діяльності; відповідають розділам III етапу Конкурсу: «Заочне оцінювання дослідницьких робіт», «Постерний захист» та «Наукова конференція».

Таблиця 1

Вагомості факторів моделі визначення результатів III етапу Конкурсу

№ з/п

Фактор

Вагомість фактора

Максимальна сума балів

1

Заочне оцінювання дослідницьких робіт

2

20

2

Постерний захист

4,5

45

3

Наукова конференція

3,5

35

Усього

-

100

2. Експертний бал виставляється членами журі під час заочного оцінювання дослідницьких робіт, постерного захисту та наукової конференції відповідно до такої шкали:

10 балів - критерій реалізовано бездоганно;

9 балів - критерій реалізовано із незначним зауваженням;

8 балів - критерій реалізовано із незначними зауваженнями;

7 балів - критерій реалізовано із зауваженнями;

6 балів - критерій реалізовано наполовину;

5 балів - критерій реалізовано із суттєвим зауваженням;

4 бали - критерій реалізовано із суттєвими зауваженнями;

3 бали - критерій не реалізовано.

3. Значення факторів «Заочне оцінювання дослідницьких робіт», «Постерний захист» та «Наукова конференція» визначаються шляхом множення суми значень критеріїв на вагомість відповідного фактора.

4. Для визначення значення фактора «Заочне оцінювання дослідницьких робіт» необхідно:

визначити значення першого критерію, помноживши бал, виставлений членами журі за цей критерій, на його вагомість;

визначити значення решти критеріїв таким самим чином;

знайти суму значень критеріїв;

визначити значення фактора, помноживши суму значень критеріїв на вагомість цього фактора.

Вагомості критеріїв фактора «Заочне оцінювання дослідницьких робіт» наведені у таблиці 2.

Таблиця 2

Вагомості критеріїв фактора «Заочне оцінювання дослідницьких робіт»

№ з/п

Критерій

Вагомість критерію

1

Аргументованість вибору теми дослідження, наукове/прикладне значення роботи

0,15

2

Системність і повнота розкриття теми

0,2

3

Вміння чітко та ясно викладати свої думки, критично осмислювати використані джерела

0,25

4

Рівень виконання завдань, їх відповідність меті дослідження

0,2

5

Відповідність вимогам оформлення дослідницьких робіт (науковий стиль мовлення, наявність всіх структурних елементів, коректність оформлення джерел та цитування, грамотність)

0,2

5. Визначення значення фактора «Постерний захист» здійснюється за тим самим алгоритмом, що й фактора «Заочне оцінювання дослідницьких робіт», описаним в пунктах 3 та 4.

Вагомості критеріїв фактора «Постерний захист» наведені у таблиці 3.

Таблиця 3

Вагомості критеріїв фактора «Постерний захист»

№ з/п

Критерій

Вагомість критерію

1

Дослідницький характер проєкту

0,2

2

Доцільність та коректність використаних методів дослідження, відповідність висновків (результатів) поставленим завданням

0,25

3

Ступінь самостійності і особистий внесок автора в дослідження

0,2

4

Презентаційні навички: культура мовлення, вільне володіння матеріалом, вичерпність, змістовність та наукова коректність відповідей

0,2

5

Відповідність постера вимогам

0,15

6. Визначення значення фактора «Наукова конференція» здійснюється за тим самим алгоритмом, що й фактора «Заочне оцінювання дослідницьких робіт», описаним у пунктах 3 та 4.

Вагомості критеріїв фактора «Наукова конференція» наведені у таблиці 4.

Таблиця 4

Вагомості критеріїв фактора «Наукова конференція»

№ з/п

Критерій

Вагомість критерію

1

Актуальність теми дослідження

0,15

2

Чіткість, логічність і послідовність викладення матеріалу

0,2

3

Критичний аналіз досліджуваної проблеми з зазначенням особистого внеску учасника в її вирішенні

0,25

4

Самостійність, оригінальність і доказовість суджень

0,25

5

Культура мовлення, вільне володіння матеріалом, доступність та оригінальність подання інформації кваліфіковане ведення дискусії (вичерпність відповідей і змістовність, наукова коректність заданих запитань)

0,15

7. Для визначення загальної суми балів, отриманих учасником у всіх розділах програми III етапу Конкурсу, необхідно додати значення всіх трьох факторів. Максимальна сума балів, яку може набрати учасник за участь у всіх розділах програми III етапу Конкурсу, становить 100 балів.